Kurzy pre deti

Cieľom našich krúžkov v Univerzitke je rozvíjať a podporovať
kognitívny, sociálny a emocionálny rozvoj detí.

Rozvíjanie naratívnych schopností

Naratívna schopnosť je schopnosť detí rozprávať súvisle k jednej téme, napr. čo dieťa zažilo na výlete. Naratívna schopnosť je dôležitá nielen v každodenných situáciách, ale hlavne v škole – súvisle sa vyjadriť pri ústnej odpovedi, písanie slohových prác a taktiež podporuje budúce čítanie s porozumením.

Počas kurzu sa dieťa naučí formulovať dlhšie vety, súvetia, prehovory, vytvárať predikcie, perspektívu, pochopiť emócie, prežívanie postáv, a taktiež sa naučí orientovať sa v čase a pochopí vzťah príčina – dôsledok. Spolu s deťmi si na každom stretnutí rozoberieme jeden obrázkový príbeh a prerozprávame si určitú situáciu z príbehu.

Vek detí: kurz je vhodný pre všetky deti vo veku 5-9 rokov

Miesto: OC LAUGARICIO, Funnyland 7271 Belá, 911 01 Trenčín

Termín a dĺžka kurzu: 1x do týždňa po dobu 2 mesiacov (spolu 8 stretnutí)

Lektorka kurzu: Mgr. Michaela Habová (viac informácií o lektorke na úvodnej stránke Univerzitky)

Supervízor kurzu: Zuzana Oravcová (pravidelne komunikuje s rodičmi detí, zúčastňuje sa na pravidelných supervíznych stretnutiach s lektorkou)

Nahlasovanie detí do kurzu je možné cez mailovú adresu info@zuzanaoravcova.sk, alebo priamo na tel. č. 0903 268 644. Nový krúžok sa otvorí vždy po obsadení kapacity krúžku 6 detí.

Čítanie s porozumením (interaktívne čítanie kníh)

Keď sa dieťa učí čítať, nesledujeme iba jeho plynulosť čítania, ale hlavne to, či dieťa vie, O ČOM ČÍTA, teda či dieťa porozumelo prečítanému. Ak dieťa porozumie textu, malo by nám vedieť bez problémov porozprávať podstatu príbehu alebo náučného textu.

Spolu s deťmi si na každom stretnutí prečítame jednu krátku knihu (špeciálne knihy určené na túto metódu). Pred čítaním, počas čítania a po prečítaní knihy si budeme klásť rôzne otázky zamerané na porozumenie prečítaného textu, čím budeme rozvíjať aj porozumenie nových slov, obrazných pomenovaní, rozvíjať jazyk, fantáziu, predstavivosť, logiku, kritické myslenie, a taktiež, trénovať pamäť a zlepšovať sústredenie.

Vek detí: kurz je vhodný pre všetky deti vo veku 5-9 rokov

Miesto: OC LAUGARICIO, Funnyland 7271 Belá, 911 01 Trenčín

Termín a dĺžka kurzu: 1x do týždňa po dobu 2 mesiacov (spolu 8 stretnutí)

Lektorka kurzu: Mgr. Michaela Habová (viac informácií o lektorke na úvodnej stránke Univerzitky)

Supervízor kurzu: Zuzana Oravcová (pravidelne komunikuje s rodičmi detí, zúčastňuje sa na pravidelných supervíznych stretnutiach s lektorkou)

Nahlasovanie detí do kurzu je možné cez mailovú adresu info@zuzanaoravcova.sk, alebo priamo na tel. č. 0903 268 644. Nový krúžok sa otvorí vždy po obsadení kapacity krúžku 6 detí.

Nácvik životných zručností cez modelové situácie

Cieľom kurzu je praktická príprava dieťaťa na každodenné dorozumievanie sa s ľuďmi v rozličných situáciách, prostredníctvom verbálnych aj neverbálnych komunikačných prostriedkov.

Vek detí: kurz je vhodný najmä pre deti s poruchou autistického spektra

Miesto: OC LAUGARICIO, Funnyland 7271 Belá, 911 01 Trenčín

Termín a dĺžka kurzu: 1x do týždňa po dobu 2 mesiacov (spolu 8 stretnutí)

Lektorka kurzu: Mgr. Michaela Habová (viac informácií o lektorke na úvodnej stránke Univerzitky)

Supervízor kurzu: Zuzana Oravcová (pravidelne komunikuje s rodičmi detí, zúčastňuje sa na pravidelných supervíznych stretnutiach s lektorkou)

Nahlasovanie detí do kurzu je možné cez mailovú adresu info@zuzanaoravcova.sk, alebo priamo na tel. č. 0903 268 644. Nový krúžok sa otvorí vždy po obsadení kapacity krúžku 6 detí.

Logopedické popoludnie

Kurz je určený pre deti predškolského veku, najmä pre tie, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky. Cieľom kurzu je pripraviť dieťa na nástup do školy. Zameriame sa na rozvoj slovnej zásoby, produkciu rozvitých viet, zmyslové vnímanie, priestorovú orientáciu, správnu produkciu predložiek, logické myslenie, pozornosť, schopnosť rozdeliť slová na slabiky, určiť prvú a poslednú hlásku v slove a samozrejme, zameriame sa aj na správnu výslovnosť hlások u každého dieťaťa.

Vek detí: kurz je vhodný pre všetky deti predškolského veku

Miesto: OC LAUGARICIO, Funnyland 7271 Belá, 911 01 Trenčín

Termín a dĺžka kurzu: 1x do týždňa po dobu 2 mesiacov (spolu 8 stretnutí)

Lektorka kurzu: Mgr. Michaela Habová (viac informácií o lektorke na úvodnej stránke Univerzitky)

Supervízor kurzu: Zuzana Oravcová (pravidelne komunikuje s rodičmi detí, zúčastňuje sa na pravidelných supervíznych stretnutiach s lektorkou)

Nahlasovanie detí do kurzu je možné cez mailovú adresu info@zuzanaoravcova.sk, alebo priamo na tel. č. 0903 268 644. Nový krúžok sa otvorí vždy po obsadení kapacity krúžku 6 detí.


Logo Univerzitky o.z.