Zručnosti pre vzdelávanie žiaka s Aspergerovým syndrómom (AS)

Komplexný kurz obsahujúci 10 stretnutí

Zručnosti pre vzdelávanie žiaka s Aspergerovým syndrómom (AS)
AKREDITOVANÝ

Komplexný Kurz bude pozostávať z 10 stretnutí v pravidelných mesačných intervaloch (1x mesačne) po celý školský rok 2024/25, od septembra do júna, v hodinách od 16:00 do 17:30. Kurz 10 stretnutí je možné absolvovať v rámci Inovačného vzdelávania, ale aj jednotlivo v rámci Aktualizačného vzdelávania. V prípade, že by ste sa nemohli niektorého zo stretnutí zúčastniť, pošleme Vám z neho záznam. Výnimkou je 8 a 9 stretnutie, kde poskytujeme náhradný termín. Forma kurzu nám umožní postupne sa dostávať do väčšej hĺbky v téme PAS. Postupne si prejdeme celým procesom od prijatia žiaka s AS do školy až po záver školského roku. Budeme získavať vedomostí a zručnosti v téme PAS a zároveň sa budeme stretávať v skupine ľudí, ktorá má spoločný záujem a spoločne zdieľa svoje skúsenosti. Súčasťou vzdelávania budú aj konzultácie, poradenstvo, koučing - priestor na otázky a odpovede účastníkov.

Inkluzívne vzdelávanie v škole
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Prvý z 10 webinárov má názov Inkluzívne vzdelávanie v škole. Povieme si v ňom čo znamená dobrá škola pre dieťa aj učiteľa, ako vytvoriť v triede bezpečné a rešpektujúce prostredie, čo je a nie je inklúzia, aké sú možnosti a úskalia inkluzívneho vzdelávania, ako môže inklúzia pomôcť dieťaťu s AS a byť účinným nástrojom pri rozvoji emocionálnej inteligencie všetkých detí v triede. Ako si zhotoviť profil žiaka s AS, ČO a AKO komunikovať s rodičmi a s kolegami v rámci ŠPT.

Špecifiká a symptomatológia žiakov s AS 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Druhý z 10 webinárov má názov Špecifiká a symptomatológia žiakov s AS 1 časť. Povieme si v ňom čo je príčinou autizmu, čo znamená autistické spektrum, prejdeme si jednotlivé symptómy AS, ich špecifiká a odlišnosti v oblasti vnímania, myslenia a spracovávania informácií, budeme sa rozprávať o ich prejavoch, správaní a dopadoch na vyučovací proces. Ukážeme si príklady a kazuistiky z praxe. Cieľom bude získanie vedomostí a porozumenie problematiky PAS.

Špecifiká a symptomatológia žiakov s AS 2 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Tretí z 10 webinárov má názov Špecifiká a symptomatológia žiakov s AS 2 časť. Je pokračovaním predchádzajúceho webinára (1 časti), doplníme si v ňom vedomosti o symptómoch AS, ich špecifikách, prejavoch, správaní a dopadu na vyučovací proces. Ukážeme si príklady a kazuistiky z praxe. Cieľom bude získanie vedomostí a porozumenie problematiky PAS.

Sociálna komunikácia a porozumenie žiakov s AS
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Štvrtý z 10 webinárov má názov Sociálna komunikácia a porozumenie žiakov s AS. Budeme sa v ňom venovať ťažkostiam deti s AS v komunikácii, v porozumení, v prekonávaní komunikačných bariér. Povieme si o tom čo je sociálna komunikácia a ako funguje a s akými typmi sociálneho správania sa môžeme u detí s AS v škole stretnúť. Ponúkneme odporúčania na podporu sociálnej komunikácie a porozumenia, vhodných aktivít a intervenciách, ktoré môžeme s deťmi realizovať počas vyučovania, ale aj mimo neho.

Emočné, sociálne a kognitívne preťaženie žiakov s AS
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Piaty z 10 webinárov má názov Emočné, sociálne a kognitívne preťaženie žiakov s AS. Povieme si čo znamená preťaženie, AKO, KEDY a PREČO vzniká emočné, kognitívne a sociálne preťaženie, aké sú prejavy a prežívanie dieťaťa, ktoré preťažením práve prechádza. Kedy môže preťaženie u žiakov s AS nastať, aké sú rizikové faktory, ako preťaženiu predchádzať. Aké sú možnosti riešenia, aké sú vhodné, ale i nevhodné postupy a intervencie v prípade keď preťaženie nastane. Čo by si mal učiteľ pri vyučovaní všímať, aké sú varovné signály preťaženia.

Emočné prežívanie žiakov s AS
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Šiesty z 10 webinárov má názov Emočné prežívanie žiakov s AS. Pozrieme sa bližšie na emočné prežívanie žiakov s AS, čo si pod ním predstavíme, aké bohaté je emočné prežívanie žiaka s AS. Povieme si o mýtoch, ktoré v téme pocitov, emócií a empatie stále existujú, o ťažkostiach v emočných odpovediach detí s AS. O tom ako môžeme my podporiť emočnú sebareguláciu dieťaťa s AS a pomôcť mu zvládať záťažové situácie.

Prevencia a zvládanie problémového správania žiaka s AS
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Siedmy z 10 webinárov má názov Prevencia a zvládanie problémového správania. Povieme si AKO, KEDY a PREČO vzniká problémové správanie žiaka s AS. Povieme si aké správanie je v škole neželateľné, povieme si o účinných nástrojoch, metódach a postupoch, ktoré môžu zlepšiť nevhodné reakcie dieťaťa na napätie, stres, úzkosť, tlak a pod. Povieme si ako predchádzať problémovému správaniu dieťaťa a ako v týchto situáciách môžeme reagovať a rovnako pomôcť dieťaťu zvládať ich a používať iné vhodné stratégie riešenia.

Podporné opatrenia pri výchove a vzdelávaní žiaka s AS, 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Ôsmy z 10 webinárov má názov Podporné opatrenia pri výchove a vzdelávaní žiaka s AS 1 časť. Povieme si cez príklady z praxe aké sú funkčné podporné opatrenia šité na mieru konkrétnemu žiakovi v škole, kedy a ako PO individuálne uplatňovať, aký je ich význam a využitie. Povieme si konkrétne rady a tipy PO s ohľadom na symptomatológiu a špecifiká žiakov s AS. Počas diskusie otvoríme priestor na praktické otázky, ktoré budú účastníkov zaujímať.

Podporné opatrenia pri výchove a vzdelávaní žiaka s AS, 2 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Deviaty z 10 webinárov má názov Podporné opatrenia pri výchove a vzdelávaní žiaka s AS, 2 časť. Webinár je pokračovaním predchádzajúceho webinára (1 časti), ukážeme si v ňom cez príklady z praxe aké sú funkčné podporné opatrenia šité na mieru konkrétnemu žiakovi v škole, kedy a ako PO individuálne uplatňovať, aký je ich význam a využitie. Povieme si konkrétne rady a odporúčania PO s ohľadom na symptomatológiu a špecifiká žiakov s AS. Počas diskusie otvoríme priestor na praktické otázky, ktoré budú účastníkov zaujímať.

Ako sa starať o svoje duševné zdravie
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Posledný z 10 webinárov má názov Ako sa starať o svoje duševné zdravie. Práca v škole prináša denne množstvo záťažových situácií, často stres, únavu, tlak, problémy v komunikácii so žiakmi, kolegami, rodičmi... Povieme si čo je stres, prečo vzniká, ako sa prejavuje, aké sú jeho príčiny, rizikové faktory a následky. Ako sa upokojiť v chaose, ako efektívne komunikovať, ako zvládať svoje vlastné emócie, ako riešiť konflikty a vypäté situácie v škole.


Logo Univerzitky o.z.